Regulamin Programu Piaseczyńska Karta Mieszkańca

Regulamin Programu Piaseczyńska Karta Mieszkańca
I. Pojęcia Podstawowe
Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1) Karta Mieszkańca lub Piaseczyńska Karta Mieszkańca – nośnik danych w formie plastikowej karty uprawniający do korzystania z ulg, zwolnień i preferencji oferowanych przez Gminę Piaseczno i Partnerów Programu „Piaseczyńska Karta Mieszkańca”;
2) Organizator Programu – Gmina Piaseczno;
3) Program – Program „Piaseczyńska Karta Mieszkańca”;
4) Posiadacz Karty – osoba, której przyznano Piaseczyńską Kartę Mieszkańca potwierdzając uprawnienia wynikające z realizacji Programu;
5) Wnioskodawca – osoba składająca wniosek o wydanie Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca;
6) Partner – podmiot biorący udział w Programie, oferujący preferencje oraz rabaty dla Posiadaczy „Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca”.

II. Postanowienia ogólne.
1. Regulamin określa warunki wydawania i użytkowania Karty Mieszkańca, o której mowa w Uchwale Nr 1241/XL/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu „Piaseczyńska Karta Mieszkańca”. Regulamin określa również zasady współpracy gminy Piaseczno z Partnerami Programu.
2. Karta Mieszkańca potwierdza uprawnienia Posiadacza Karty do korzystania z ulg, zwolnień i preferencji aktualnie oferowanych przez podmioty uczestniczące w Programie.
3. Karta Mieszkańca jest własnością Gminy Piaseczno.
4. Nośnikiem Karty Mieszkańca jest zbliżeniowa karta plastikowa z chipem, posiadająca indywidualny numer programowy nadany przez producenta układu pamięciowego. Na nośniku nadrukowane są imię i nazwisko, numer Karty oraz zdjęcie Posiadacza Karty.
5. Karta Mieszkańca nie jest kartą kredytową, płatniczą, bankomatową, ani nie umożliwia żadnej innej formy płatności.
6. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji regulaminu.
7. Wzór karty przedstawiony został w załączniku nr 2.
8. Dopuszcza się zadrukowanie rewersu karty (część nieprezentująca danych osobowych) wizerunkiem Piaseczyńskiej Karty Dużej Rodziny. W ten sposób zadrukowana Karta Mieszkańca stanowić będzie jednocześnie pełnoprawną Piaseczyńską Kartę Dużej Rodziny.

III. Zasady wydawania i użytkowania Karty Mieszkańca
1. Wydanie Karty przez Organizatora Programu oznacza potwierdzenie posiadania uprawnień Posiadacza Karty.
2. Karta Mieszkańca wydawana jest osobom fizycznym, których miejscem zamieszkania jest gmina Piaseczno, rozliczającym podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie (bez względu na to czy osiągają dochód). Kartę otrzymają również członkowie rodziny wnioskodawcy w rozumieniu art. 6 pkt. 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (DzU. z 2016 r., poz. 446) przy czym dzieci powyżej 7 roku życia do ukończenia 26 lat muszą pozostawać uczniami szkół lub studentami.
3. Karta Mieszkańca jest dokumentem imiennym (spersonalizowanym). Kartą posługiwać się może wyłącznie osoba, której dane zostały zapisane na karcie.
4. Potwierdzenie uprawnień i wydanie Karty Mieszkańca następuje na podstawie wniosku, podpisanego przez osobę uprawnioną lub rodzica/opiekuna prawnego.
5. Wzór wniosku o wydanie Karty Mieszkańca stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
6. Wnioski dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5, w siedzibie Referatu Obsługi Karty Mieszkańca przy ul. Puławskiej 5 w Piasecznie oraz na stronie internetowej www.karta.piaseczno.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Piaseczno www.bip.piaseczno.eu
7. Wnioskodawcy, których fakt zamieszkania na terenie gminy Piaseczno jest urzędowo potwierdzony (maja stały meldunek) składają wraz z wnioskiem oświadczenie, że rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie.
8. Wnioskodawcy, których fakt zamieszkania na terenie gminy Piaseczno nie jest urzędowo potwierdzony (nie posiadają stałego meldunku), ale rozliczają oni podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie i deklarują w swoim zeznaniu podatkowym, że miejscem ich zamieszkania jest gmina Piaseczno są zobowiązani okazać podczas składania wniosku jeden z poniższych dokumentów:

1) Kserokopię lub oryginał pierwszej strony formularza PIT za ostatni rok rozliczeniowy z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie i wskazaniem adresu zamieszkania na terenie Gminy Piaseczno;
2) w przypadku rozliczania się przez Internet, należy okazać wydrukowaną pierwszą stronę formularza PIT oraz wydrukowane UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) – PIT wraz z wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO. W przypadku braku numeru niezbędne jest okazanie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego lub okazanie pierwszej strony PIT poświadczonej przez Urząd Skarbowy w Piasecznie.
3) Wnioskodawcy, którzy zamieszkali na terenie Gminy Piaseczno w roku kalendarzowym złożenia wniosku zamiast pierwszej strony formularza rozliczeniowego PIT okazują formularz ZAP-3 z widocznym potwierdzeniem jego wpływu do Urzędu Skarbowego w Piasecznie.

9. W imieniu osoby do 18 roku życia wniosek składa rodzic lub opiekun prawny, który wypełnia wniosek wpisując dane osoby, w imieniu której występuje oraz składa pod wnioskiem swój podpis.
10. Kartę Mieszkańca wydaje się na podstawie poprawnego wniosku, który należy złożyć w siedzibie Referatu Obsługi Karty Mieszkańca przy ul. Puławskiej 5 w Piasecznie lub w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5, lub w innych wyznaczonych punktach.
11. Wniosek o wydanie Karty Mieszkańca można również złożyć drogą elektroniczną, wypełniając formularz na stronie internetowej www.karta.piaseczno.eu.
12. Karta Mieszkańca wydawana jest na miejscu bez konieczności ponownego przychodzenia do urzędu.
13. W przypadku złożenia wniosku przez internet Urząd Miasta i Gminy Piaseczno dokona weryfikacji wniosku. W przypadku nieprawidłowości wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku. Powiadomienie nastąpi poprzez wiadomość sms (przesłaną na wskazany we wniosku nr telefonu), e – mailowo lub listownie.
14. W przypadku złożenia wniosku przez internet odbiór Karty następuje w siedzibie Referatu Obsługi Karty Mieszkańca przy ul. Puławskiej 5 w Piasecznie.
15. Podczas składania wniosku i podczas odbioru karty wnioskodawca zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości.
16. Informacje zawierające lokalizacje punktów dystrybucji Karty Mieszkańca oraz godziny ich otwarcia będą podawane na stronach internetowych gminy i tablicach ogłoszeń.
17. Karta Mieszkańca wydawana jest bezpłatnie.
18. W przypadku utraty, zniszczenia lub zagubienia Karty Mieszkańca, jej duplikat wydawany jest na wniosek, do którego należy dołączyć uszkodzoną kartę, bądź złożyć pisemne oświadczenie o niemożności jej zwrotu. Wydanie duplikatu nie wpływa na zmianę okresu ważności Karty.
19. Wydanie duplikatu Karty jest bezpłatne.
20. Zmiana danych osobowych Użytkownika Karty Mieszkańca wymaga wydania duplikatu Karty.
21. Urząd Miasta i Gminy Piaseczno zastrzega sobie prawo do zeskanowania załączników do złożonego wniosku o wydanie Karty.

IV. Zasady przedłużania ważności karty.
1. Kartę Mieszkańca wydaje się na okres dwóch lat licząc od dnia wydania.
2. Na 30 dni przed końcem okresu ważności karty Posiadacz karty dostanie zawiadomienie o konieczności jej przedłużenia. Zawiadomienie zostanie wysłane poprzez wiadomość sms, email lub listownie.
3. Posiadaczom karty, których fakt zamieszkania na terenie gminy Piaseczno jest urzędowo potwierdzony (mają stały meldunek) karta przedłużana jest automatycznie na okres następnych dwóch lat.
4. Posiadacze Karty, których fakt zamieszkania na terenie gminy Piaseczno nie jest urzędowo potwierdzony (brak stałego meldunku) po otrzymaniu zawiadomienia dokonują przedłużenia karty poprzez stronę internetową www.karta.piaseczno.eu logując się na indywidualne konto i załączając skan pierwszej strony formularza rozliczeniowego PIT za ostatni rok. Przedłużenie następuje automatycznie po akceptacji ze strony Urzędu.
5. Przedłużenia można także dokonać przychodząc do Referatu Obsługi Karty Mieszkańca ul. Puławska 5 w Piasecznie i przedłożyć kserokopię pierwszej strony formularza rozliczeniowego PIT za ostatni rok. Przedłużenie następuje od ręki.

V. Zasady użytkowania Karty Mieszkańca.
1. Karta Mieszkańca stanowi potwierdzenie uprawnień do korzystania z systemu ulg, zwolnień i preferencji objętych Programem.
2. Użytkownik Karty Mieszkańca może korzystać tylko z aktualnie obowiązujących ulg, zwolnień i preferencji wskazanych w wykazie publikowanym na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno www.karta.piaseczno.eu
3. Piaseczyńska Karta Mieszkańca uprawnia do darmowych przejazdów komunikacją gminną na liniach L, na których organizatorem transportu jest Gmina Piaseczno. Uprawnienie to zostało zapisane w uchwale Nr 1241/XL/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca.
4. Karta Mieszkańca stanowi zaakceptowany przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie nośnik biletów uprawniających do przejazdów komunikacją miejską m.st. Warszawy. Sposób aktywacji biletów, ich ceny i sposób dystrybucji określony jest odrębnymi przepisami wydawanymi przez organy i jednostki m.st. Warszawy.
5. Zniżki z tytułu posiadania Karty Mieszkańca nie łączą się z innymi zniżkami.
6. Wszystkie zniżki wynikające z Karty Mieszkańca mają charakter czasowy.
7. Na żądanie podmiotów oferujących ulgi, zwolnienia i preferencje – Użytkownik Karty Mieszkańca zobowiązany jest do jej okazania. Nieokazanie Karty będzie powodem odmowy uwzględnienia uprawnień wynikających z posiadania Karty.
8. Użytkownik Karty Mieszkańca zobowiązany jest do:
1) ochrony Karty przed utratą lub zniszczeniem;
2) niezwłocznego powiadomienia Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno o utracie uprawnień do korzystania z Karty wraz z jednoczesnym zwrotem Karty.
10. Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana, bądź odstępowana przez Posiadacza innym osobom.
11. Urząd Miasta i Gminy Piaseczno nie ponosi odpowiedzialności za udostępnianie Karty przez użytkownika innym osobom.
12. W przypadku znalezienia Karty lub jej utraty, zagubienia, uszkodzenia, użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Urząd Miasta i Gminy Piaseczno.