Karta Dużej Rodziny – Częściowe zwroty za bilety dla Rodzin 4+

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie Uchwały Nr 217/X/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 1.07.2015 r. w sprawie zmiany programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie gminy Piaseczno, od dnia 1 września 2015 r. można ubiegać się o zwrot 50% kwoty wydatkowanej na zakup biletów imiennych okresowych ulgowych komunikacji publicznej dla dzieci i młodzieży z Rodzin 4+ (w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku kontynuowania nauki lub studiów, również poza miejscem zamieszkania).

Zwrot przysługuje wyłącznie za bilety ulgowe imienne miesięczne lub kwartalne (30- i 90-dniowe). Ubiegający się o zwrot zobowiązany jest złożyć wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno. Wniosek o częściowy zwrot kosztów poniesionych na zakup biletów stanowi załącznik do uchwały nr 217/X/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 1 lipca 2015 r.
Wniosek do pobrania.

Do wniosku, o którym mowa, należy załączyć:
– w przypadku biletów imiennych:
* kserokopię tych biletów
* kserokopię legitymacji szkolnej/studenckiej
– w przypadku doładowania Karty Miejskiej/Karty Mieszkańca:
* kserokopię Karty Miejskiej/Karty Mieszkańca
* paragon poświadczający jej doładowanie, na którym widnieje numer doładowanej karty
* kserokopię legitymacji szkolnej/studenckiej
– w przypadku uczniów i studentów, którzy dokonują doładowań na elektroniczną legitymację studencką lub uczniowską:
* kserokopię tej legitymacji
* paragon potwierdzający jej doładowanie

Wnioski należy składać w Referacie Obsługi Karty Mieszkańca w Piasecznie w terminie do:
10 marca za I kwartał, 10 czerwca za II kwartał, 10 września za III kwarta, 10 grudnia za IV kwartał.

Wnioski będą rozliczane w kwartalnych okresach rozliczeniowych. Zwroty będą dokonywane tylko za bilety dotyczące bieżącego kwartału.

Zwroty dokonywane będą w formie bezgotówkowej (na wskazany numer rachunku bankowego).
W przypadku braku konta bankowego możliwe jest uzyskanie zwrotu w kasie Urzędu. Odbiór gotówki będzie się odbywał w wyznaczonym dniu.
W celu sprawnej realizacji zwrotów zakupu biletów komunikacji publicznej prosimy o wskazywanie bezgotówkowej formy rozliczenia.

Wniosek o dofinansowanie biletów 4+