Karta Dużej Rodziny – Częściowe zwroty za bilety dla Rodzin 4+

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie Uchwały Nr 217/X/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 1.07.2015 r. w sprawie zmiany programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie gminy Piaseczno, od dnia 1 września 2015 r. można ubiegać się o zwrot 50% kwoty wydatkowanej na zakup biletów imiennych okresowych ulgowych komunikacji publicznej dla dzieci i młodzieży z Rodzin 4+ (w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku kontynuowania nauki lub studiów, również poza miejscem zamieszkania).

Zwrot przysługuje wyłącznie za bilety ulgowe imienne miesięczne lub kwartalne (30- i 90-dniowe). Ubiegający się o zwrot zobowiązany jest złożyć wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno. Wniosek o częściowy zwrot kosztów poniesionych na zakup biletów stanowi załącznik do uchwały nr 217/X/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 1 lipca 2015 r. Wniosek do pobrania poniżej.

 

Do wniosku, o którym mowa, należy załączyć:

  1. kserokopię biletu („WYDRUK NIEFISKALNY”), na którym widnieje numer doładowanej karty
  2. paragon poświadczający jej doładowanie
  3. kserokopię legitymacji szkolnej/studenckiej

Wnioski będą rozliczane w kwartalnych okresach rozliczeniowych. Zwroty będą dokonywane tylko za bilety dotyczące bieżącego kwartału.

Wnioski należy składać w Referacie Innowacji Miejskich w Piasecznie w następujących terminach:

– do 10 marca za bilety zakupione w terminie 11 grudnia – 10 marca
– do 10 czerwca za bilety zakupione w terminie 11 marca – 10 czerwca
– do 10 września za bilety zakupione w terminie 11 czerwca – 10 września
– do 10 grudnia za bilety zakupione w terminie 11 września– 10 grudnia

Zwroty dokonywane będą w formie bezgotówkowej (na wskazany numer rachunku bankowego).

W przypadku braku konta bankowego możliwe jest uzyskanie zwrotu w kasie Urzędu. Odbiór gotówki będzie się odbywał w wyznaczonym dniu. W celu sprawnej realizacji zwrotów zakupu biletów komunikacji publicznej prosimy o wskazywanie bezgotówkowej formy rozliczenia.

Wniosek o dofinansowanie biletów 4+