Częściowe zwroty za obiady

Piaseczyńska Karta Dużej Rodziny

Posiadacze Piaseczyńskiej Karty Dużej Rodziny, których dzieci korzystają ze stołówki w Szkole Podstawowej nr 4 w Piasecznie mogą składać wnioski o częściowy zwrot kosztów poniesionych na zakup obiadów dla dzieci.

W związku z wejściem w życie Uchwały Nr 849/XLII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25.08.2021 r. w sprawie programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Piaseczno oraz wsparcia działań dla kreowania pozytywnego wizerunku, od dnia 16 września 2021 r. można ubiegać się o zwrot części kwoty wydatkowanej na zakup obiadów w stołówkach szkolnych. Ulga przysługuje uczniom posiadającym Piaseczyńską Kartę Dużej Rodziny korzystającym ze stołówek szkolnych prowadzonych przez ajentów w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Piaseczno.

Zwrotowi podlega kwota wynikająca z różnicy pomiędzy ceną obiadu na stołówce szkolnej prowadzonej przez ajenta a górną stawką cenową określoną dla stołówki prowadzonej przez gminę wynoszącą 7 zł.

Obecnie w gminie Piaseczno działa tylko jedna stołówka szkolna prowadzona przez zewnętrzną firmę. Jest to stołówka w SP nr 4. Na dzień dzisiejszy zwrot za pojedynczy obiad to kwota 2 zł brutto. Łączna kwota zwrotu zależy od liczby zakupionych posiłków.

Aby uzyskać dofinansowanie poniesionych wydatków należy złożyć w Urzędzie odpowiedni wniosek oraz załączyć oryginał zestawienia otrzymanego ze stołówki szkolnej dotyczącego ilości zakupionych posiłków.

Wnioski będą rozliczane w kwartalnych okresach rozliczeniowych. Zwroty będą dokonywane tylko za wydatki dotyczące miesięcy nauki szkolnej bieżącego kwartału.

Wnioski należy składać w Referacie Innowacji Miejskich w Piasecznie w następujących terminach:

– do 10 kwietnia za posiłki zakupione w terminie 1 stycznia – 31 marca
– do 10 lipca za posiłki zakupione w terminie 1 kwietnia – 30 czerwca
– do 10 października za posiłki zakupione w terminie 1 września – 30 września
– do 10 stycznia za posiłki zakupione w terminie 1 października– 31 grudnia

Zwroty dokonywane będą w formie bezgotówkowej (na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego).

Wniosek o dofinansowanie obiadów