Uchwała wprowadzająca program PKM

Uchwała wprowadzająca program PKM

UCHWAŁA NR 1241/XL/2017
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE
z dnia 22 listopada 2017 r.
w sprawie przyjęcia Programu „Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, 1985) Rada Miejska w Piasecznie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się program „Piaseczyńska Karta Mieszkańca”, zwany dalej Programem.
2. Program kierowany jest do osób, których miejscem zamieszkania jest gmina Piaseczno, zwanych dalej „mieszkańcami”.
3. W rozumieniu Programu przez miejsce zamieszkania danej osoby uważa się miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

§ 2.

Program niniejszy ma na celu:
1) poprawę warunków życia mieszkańców;
2) umacnianie poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców;
3) promocję korzystania ze środków komunikacji miejskiej z zamysłem odciążenia miasta z nadmiernego ruchu samochodów osobowych.
4) zachęcanie osób spoza gminy do osiedlania się i płacenia podatków na terenie gminy Piaseczno.

§ 3.

Cele, o których mowa w § 2, realizuje się w szczególności w następujących obszarach:
1) publiczny transport zbiorowy;
2) oświata i wychowanie;
3) ochrona zdrowia;
4) kultura i sztuka;
5) sport i rekreacja;
6) turystyka i wypoczynek.

§ 4.

W ramach obszarów określonych w § 3 mieszkańcom przysługują:
1) darmowe przejazdy komunikacją miejską na liniach typu L na terenie gminy Piaseczno, dla których organizatorem transportu jest Gmina Piaseczno
2) zniżki i preferencje wynikające z oferty rabatowej partnerów programu

§ 5.

Jako potwierdzenie uprawnień do korzystania z instrumentów, o których mowa w § 4 niniejszej uchwały, wprowadza się „Piaseczyńską Kartę Mieszkańca”, zwaną dalej „Kartą Mieszkańca”.

§ 6.

Do otrzymania Karty Mieszkańca uprawniony jest każdy mieszkaniec gminy Piaseczno, który rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie i deklaruje, że miejscem jego zamieszkania jest gmina Piaseczno, bez względu na to, czy w danym czasie osiąga dochód, a także członkowie jego rodziny w rozumieniu art. 6 pkt. 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769, 1985).

§ 7.

1. Kartę Mieszkańca wydaje się na okres 2 lat.
2. Po upływie tego czasu posiadacz karty może przedłużyć jej ważność spełniając wymagania określone w Regulaminie Programu.

§ 8.

1. Uzyskanie Karty Mieszkańca odbywać się będzie na wniosek złożony w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno oraz w innych wyznaczonych przez Urząd punktach na terenie Gminy.
2. Wzór Karty Mieszkańca, wzór wniosku oraz regulamin jej używania zostaną określone zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 9.

Środki niezbędne do realizacji Programu pokrywane są z budżetu gminy Piaseczno.

§ 10.

Do udziału w programie mogą przystąpić inne instytucje publiczne, podmioty komercyjne oraz organizacje pozarządowe, które w ramach świadczonych przez siebie usług będą realizować ulgi, preferencje lub świadczenia dla mieszkańców gminy Piaseczno.

§ 11.

Uchwała nie narusza praw do innych ulg przyznanych na podstawie odrębnych przepisów prawa.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie
mgr inż. Piotr Obłoza

Uzasadnienie

Piaseczyńską Kartę Mieszkańca wprowadza się w celu poprawy warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Piaseczno poprzez wprowadzenie darmowych przejazdów na liniach komunikacji „L”, dla których organizatorem transportu jest Gmina Piaseczno, oraz docelowo poprzez zniżki i preferencje oferowane przez Partnerów, którzy przystąpią do programu.
Karta Mieszkańca może stać się instrumentem:
· skłaniającym osoby spoza gminy do osiedlania się na terenie Gminy Piaseczno.
· zachęcającym do korzystania ze środków komunikacji miejskiej, co może przyczynić się do zmniejszenia ruchu samochodów osobowych i poprawy jakości powietrza.
Karta Mieszkańca dzięki dużym możliwościom rozwoju programu może stanowić ważny element poprawy jakości życia mieszkańców i umacniania ich tożsamości lokalnej.

 

Oryginalna postać Uchwały Nr 1241_XL_2017 w sprawie wprowadzenia programu Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca-1