Niniejszy serwis internetowy został zaprojektowany przez Entera Studio tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub niepełnosprawności. Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność stron internetowych. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami. Niniejsza deklaracja dotyczy momentu wdrożenia serwisu.

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:
HTML 5
WCAG 2.0 (poziom AA)

Zgodność z prawem polskim i międzynarodowym

Serwis karta.piaseczno.eu spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne musza spełniać wymagania dostępności. Powołuje się ono przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA.
Serwis karta.piaseczno.eu spełnia także zapisy dokumentów:

Deklaracja Ministrów z 11 czerwca 2006
Inicjatywa i2010
Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ
Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

zmiana wielkości czcionki
zmiana kontrastu
całość serwisu oparta jest na stylach CSS.
Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje szczegółowe dotyczące dostępności strony

Język stron serwisu jest prawidłowo określony w kodzie strony,
Tytuły stron – prawidłowo osadzone w całym serwisie; każda strona ma swój własny, unikalny tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec.
W całym serwisie zadbano o konsekwentną nawigację
Zagwarantowana jest możliwość pominięcia bloków
Nagłówki są prawidłowo zagnieżdżone w całym serwisie.
Listy są prawidłowo użyte w całym serwisie.
Wszystkie Formularze zostały prawidłowo zbudowane i opisane
Linki są prawidłowo opisane tak by informowały o swoim celu także poza kontekstem
Linki graficzne – prawidłowo wdrożone w całym serwisie dzięki zastosowaniu linków blokowych i ustawieniu pustych tekstów alternatywnych.
Nawigacja jest spójna i logiczna w całym serwisie.
Ruch, animacje, banery – żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę.
Fokus oraz tabindex – każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnym elemencie strony, a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna.
W całym serwisie zastosowany jest kontrast wymagany standardem WCAG 2.0 na poziomie AA
Rozdzielenie struktury i wyglądu – strony serwisu są dostępne i czytelne po wyłączeniu obsługi CSS. Brak błędów składniowych HTML.
Odtwarzacze video dostosowane są dla osób korzystających wyłącznie z klawiatury
Wszystkie elementy graficzne mają zrozumiały tekst alternatywny lub możliwość ustawienia takiego tekstu przez redaktora.
Wszystkie strony powinny mieć możliwość stosowania nagłówków w prawidłowej hierarchii.
Serwis nie jest zbudowany na bazie tabel, traktowanych jako element konstrukcji layoutu.
Wszelkie mechanizmy nawigacyjne „grupy odnośników” są przedstawione za pomocą list nieuporządkowanych.
Kolejność nawigacji oraz czytania, określona za pomocą kolejności w kodzie HTML jest logiczna i intuicyjna.
Architektura informacji jest logiczna, przejrzysta, spójna i przewidywalna.
Elementy nawigacyjne oraz komunikaty nie polegają tylko na charakterystykach zmysłowych jak np.: kształtu, lokalizacji wizualnej lub miejsca czy dźwięku.
Odnośniki zamieszczone treściach artykułów odróżniają się od pozostałego tekstu nie tylko kolorem, ale i dodatkowym wyróżnieniem np. podkreśleniem.
Po wczytaniu strony www nie jest od razu odtwarzany dźwięk.
Kontrast treści w stosunku do tła wynosi co najmniej 4,5:1.
Serwis posiada wersję kontrastową posiadającą taką samą zawartość i funkcjonalność co wersja graficzna.
Serwis jest prawidłowo wyświetlany w systemowym trybie wysokiego kontrastu (system Microsoft Windows, przeglądarka Internet Explorer).
Typografia tekstów i kontrasty są zaprojektowane pod kątem czytelności.
Po powiększeniu w przeglądarce rozmiaru czcionki do 200% nie następuje utrata zawartości lub funkcjonalności serwisu.
Treści nie są przedstawione jedynie za pomocą grafiki, jeśli ta sama prezentacja wizualna może być zaprezentowana jedynie przy użyciu tekstu. Wyjątkiem jest tekst, który jest częścią logo lub nazwy własnej produktu.
Fokus jest widoczny, wzmocniony i spełnia minimalne wymagania kontrastu.
Wszystkie informacje, które są automatycznie przesuwane i widoczne dłużej niż 5 sekund lub automatycznie się aktualizują posiadają mechanizm, który pozwala na ich zatrzymanie lub ukrycie.
Odnośniki będące częścią nawigacji jak np. rozwinięcia artykułów („więcej”, „czytaj więcej”) są uzupełnione tak, aby były zrozumiałe i jednoznacznie informowały użytkownika, dokąd go zaprowadzą lub jaką akcję wykona.
Poza standardową nawigacją zapewniona są przynajmniej dwa sposoby odnalezienia informacji jak np. mapa strony i wyszukiwarka.
Zdefiniowany jest główny język dokumentu adekwatny do wersji językowej. Mechanizm edycji treści ma możliwość definiowania języka dla poszczególnych treści zamieszczonych na podstronach (atrybut lang).
W całym serwisie mechanizmy, które powodują przy zmianie ustawień jakiegokolwiek komponentu interfejsu użytkownika, automatyczną zmianę kontekstu.
Serwis zawiera mechanizm ostrzegający o otwieraniu się wybranych stron w nowym oknie.
Wszystkie pola formularzy są opatrzone etykietami. Etykiety jednoznacznie informują o błędach lub sukcesie po ich wypełnieniu. W przypadku wystąpienia błędów system sugeruje jego rozwiązanie.
W serwisie nie stosuje się rozwiązań weryfikujących i zabezpieczających opartych na mechanizmie CAPTCHA
Zapewniona jest całkowita zgodność ze standardami HTML i CSS całego serwisu (zarówno szablonów, jak i kodu generowanego z edytora treści, w którym pracuje redaktor).
Serwis może zawierać technologie wymienione w dokumentach WCAG 2.0 jako wspierające dostępność jak np.: Java Script, PDF, ARIA.
W serwisie zastosowano wytyczne odnośnie strony kontrastowej przygotowanej na potrzeby osób niepełnosprawnych (np. czarne tło, żółte i białe litery).
Wszystkie teksty w alternatywnej wersji kolorystycznej mają prawidłowy kontrast
Odnośniki, które w wersji normalnej mają dobry kontrast tekstu do tła są zachowane w wersji kontrastowej
Przycisk przełączenia na wersję kontrastową jest dobrze widoczny
W wersji kontrastowej dobrze widoczny jest przycisk powrotu do pierwotnej kolorystyki.
Serwis ma możliwość powiększania czcionki, przy czym:
Przycisk powiększenia zmienia nie tylko tekst artykułu, ale również wielkość tekstu nawigacji i innych bloków treści strony
Powiększenie działa w obrębie wszystkich podstron
Przyciski powiększenia są widoczne
Przyciski powiększenia są dostępne z poziomu klawiatury.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Kasprzycki (Koordynator ds. dostępności), kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 7017 682 lub 517 01 44 80 oraz mailowo krzysztof.kasprzycki@piaseczno.eu Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacja o dostępności architektonicznej

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5 w Piasecznie

Siedziba Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno znajduje się w budynku zlokalizowanym przy ul. Kościuszki 5 . Do budynku można dojść ulicą Kościuszki (od strony centrum miasta i od strony skrzyżowania z ul. Sienkiewicza) oraz poprzez parking przy ul. Zgody a także poprzez alejkami od strony Parku Miejskiego. Czterokondygnacyjny budynek, jasny budynek widoczny jest z daleka.

W okolicę Urzędu Miasta i Gminy można dojechać następującymi autobusami: L-2, L-5, L12, L13, L17, L19, L25, L32 (przystanek „Urząd Miasta”, pętla autobusowa przy ul. Sierakowskiego) oraz 710, 724 (przystanek „Urząd Miasta”).

W budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno występuje ograniczony wachlarz udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami: • wejście dla interesantów wyposażono w podjazd o niskim stopniu nachylenia, umożliwiający wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich, • na parkingu przed i obok budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, w pobliżu wejścia wyznaczono dwie „koperty” – miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, oznaczonych kolorem niebieskim oraz oznakowaniem pionowym, dodatkowo w odległości ok. 180 m od głównego wejścia na parkingu miejskim pomiędzy ul. Świętojańską a ul. Zgoda znajdują się dodatkowo cztery miejsca, • budynek nie posiada toalety dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi (najbliższa toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się ok 150 m od wejścia do budynku głównego, pomiędzy budynkiem Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno a parkingiem przy ul. Zgody, tuż obok drogerii Hebe a Bistro Pilarscy),

• kancelaria urzędu, punkt informacyjny oraz sala obsługi spraw dot. dowodów osobistych dostosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, • w pozostałych sprawach w razie potrzeby lub na życzenie interesanta pracownicy merytoryczni są wzywani przez punkt informacyjny lub kancelarię do obsługi interesanta na parterze budynku.

W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego oraz tłumacza języka angielskiego.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Wydział Ochrony Środowiska oraz Wydział Gospodarki Odpadami przy ul. Świętojańskiej 5A w Piasecznie

Do budynku prowadzi wejście od ul. Świętojańskiej. Istnieje możliwość wstępu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek wyposażony jest w windę. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W wydziale nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Informacje przygotowano na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.