Jak uzyskać Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Wnioski są przyjmowane na bieżąco. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lat (lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki).

 • Skieruj swe kroki do Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie – Referat Innowacji Miejskich ul. Puławska 5
 • złóż wniosek papierowy wraz z odpowiednimi oświadczeniami (załączniki poniżej) lub wyślij wniosek elektroniczny poprzez portal www.empatia.mpips.gov.pl
 • po miesiącu odbierz Kartę
 • ciesz się wraz ze wszystkimi członkami rodziny z korzyści płynących z Karty

Karta przyznawana jest bezpłatnie, bez względu na dochód. Można wnioskować o wersję tradycyjną w formie karty plastikowej oraz wersję elektroniczną wyświetlaną na telefonie komórkowym.

1. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy
Referat Innowacji Miejskich
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Puławska 5
05-500 Piaseczno
tel. 22 726 80 43, e-mail: karta@piaseczno.eu

Godziny pracy:
poniedziałek – piątek 8:00–16:00

2. Osoby uprawnione
Do korzystania z programu uprawnieni są członkowie rodzin wielodzietnych, mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia (w przypadku dziecka kontynuującego naukę do ukończenia 25 roku życia) lub bez ograniczeń wiekowych w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Od 1 stycznia 2019 r. o przyznanie karty mogą ubiegać się również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

3. Wymagane dokumenty
Składając wniosek o przyznanie Karty, wnioskujący przedstawia w szczególności:

 1. w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic ma lub miał na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 2. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 3. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 4. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o którym mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL składając wniosek o przyznanie KDR, przedstawia się także oryginały lub odpisy następujących dokumentów:

 1. w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
 2. w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
 3. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 4. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;
 5. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość.

Cudzoziemcy, poza dokumentami wymaganymi od obywateli polskich, przy składaniu wniosku o przyznanie KDR są zobowiązani okazać dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium RP.

Zmiana danych zawartych w Karcie oraz zmiana miejsca zamieszkania, skutkująca zmianą gminy, wymaga przyznania nowej karty.

Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie duplikatu Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku odpowiednio o przyznanie Karty lub wydanie duplikatu Karty oraz odebrania Karty lub duplikatu Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

4. Opłaty
Karta wydawana jest bezpłatnie.
Wydanie Karty podlega opłacie w wysokości 10,00 zł, w przypadku gdy:
a. członkowi rodziny wielodzietnej udostępniona została karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej.
b. za duplikatu Karty

5. Termin załatwienia sprawy

Gmina rozpatruje wniosek niezwłocznie. Po rozpatrzeniu wniosku Gmina zamawia wydruk Karty Dużej Rodziny, a następnie czeka na dostarczenie gotowej Karty. Podmiot, który drukuje Karty Dużej Rodziny (Mennica Państwowa), realizuje zamówienie w ciągu 30–60 dni.

6. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny /Dz. U. 2020, poz. 1348 z późn. zm./

7. Tryb odwoławczy
Odmowa wydania karty następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji o odmowie wydania karty przysługuje odwołanie za pośrednictwem organu który decyzję wydał, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

8. Inne
Oferta partnerów wspierających Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny dostępna jest na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl.

 

Załączniki:

Wniosek KDR

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej

wzór oświadczenia o planowanym terminie ukończenia nauki

oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinnej pieczy zastępczej

ZKDR-04 – załącznik dot. osob uprawnionych do wyświetlania karty elektronicznej