Kobi Masaże

Relaks z 10% rabatem

Kobi Masaże oferuje masaż z dojazdem do domu na terenie Piaseczna i okolic. Szeroka gama zabiegów w atrakcyjnych cenach, od leczniczych i sportowych po relaksacyjne oraz kosmetyczne. Czytaj więcej

AZUZO Cosmetics

20% zniżki na kosmetyki i zabiegi kosmetyczne

AzuZo Cosmetics wyłączny dystrybutor w Polsce marki Mary Rose Cosmetics lidera rynku kosmetycznego we Włoszech, producenta naturalnych kosmetyków nowej generacji opartych wyłącznie o naturalne składniki Fior di Linfa, oleje roślinne, kwasy tłuszczowe i czyste witaminy. Czytaj więcej

Nowe L-ki

Nowe L-ki

Od 18 czerwca w Piasecznie kursują nowe, niskopodłogowe autobusy lokalne. Czytaj więcej

Jak smakuje karta?

Jak smakuje karta?

17 czerwca w Józefosławiu odbył się 5. Bieg Uliczny Józefosławia i Julianowa połączony z Piknikiem Rodzinnym, na którym pracownicy urzędu zachęcali wszystkich mieszkańców do wyrobienia Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca. Czytaj więcej

Karta Dużej Rodziny w Piasecznie

Karta Dużej Rodziny w Piasecznie

Piaseczyńska Karta Dużej Rodziny stanowi zestaw ulg dla dużych rodzin, które mieszkają na terenie gminy Piaseczno i płacą tu podatki. Czytaj więcej

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Czym jest Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. To system zniżek dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Karta ułatwia rodzinom 3+ dostęp do kultury, aktywnego spędzania czasu oraz obniża koszty codziennego życia. Czytaj więcej

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Jak uzyskać Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny

Wnioski są przyjmowane na bieżąco. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lat (lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki).

 • Skieruj swe kroki do Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie – Referat Innowacji Miejskich ul. Puławska 5
 • złóż wniosek papierowy wraz z odpowiednimi oświadczeniami (załączniki poniżej) lub wyślij wniosek elektroniczny poprzez portal www.empatia.mpips.gov.pl
 • po miesiącu odbierz Kartę
 • ciesz się wraz ze wszystkimi członkami rodziny z korzyści płynących z Karty

Karta przyznawana jest bezpłatnie, bez względu na dochód. Można wnioskować o wersję tradycyjną w formie karty plastikowej oraz wersję elektroniczną wyświetlaną na telefonie komórkowym.

1. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy
Referat Innowacji Miejskich
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Puławska 5
05-500 Piaseczno
tel. 22 726 80 43, e-mail: karta@piaseczno.eu

Godziny pracy:
poniedziałek – piątek 8:00–16:00

2. Osoby uprawnione
Do korzystania z programu uprawnieni są członkowie rodzin wielodzietnych, mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia (w przypadku dziecka kontynuującego naukę do ukończenia 25 roku życia) lub bez ograniczeń wiekowych w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Od 1 stycznia 2019 r. o przyznanie karty mogą ubiegać się również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

3. Wymagane dokumenty
Składając wniosek o przyznanie Karty, wnioskujący przedstawia w szczególności:

 1. w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic ma lub miał na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 2. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 3. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 4. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o którym mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL składając wniosek o przyznanie KDR, przedstawia się także oryginały lub odpisy następujących dokumentów:

 1. w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
 2. w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
 3. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 4. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;
 5. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość.

Cudzoziemcy, poza dokumentami wymaganymi od obywateli polskich, przy składaniu wniosku o przyznanie KDR są zobowiązani okazać dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium RP.

Zmiana danych zawartych w Karcie oraz zmiana miejsca zamieszkania, skutkująca zmianą gminy, wymaga przyznania nowej karty.

Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie duplikatu Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku odpowiednio o przyznanie Karty lub wydanie duplikatu Karty oraz odebrania Karty lub duplikatu Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

4. Opłaty
Karta wydawana jest bezpłatnie.
Wydanie Karty podlega opłacie w wysokości 10,00 zł, w przypadku gdy:
a. członkowi rodziny wielodzietnej udostępniona została karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej.
b. za duplikatu Karty

5. Termin załatwienia sprawy

Gmina rozpatruje wniosek niezwłocznie. Po rozpatrzeniu wniosku Gmina zamawia wydruk Karty Dużej Rodziny, a następnie czeka na dostarczenie gotowej Karty. Podmiot, który drukuje Karty Dużej Rodziny (Mennica Państwowa), realizuje zamówienie w ciągu 30–60 dni.

6. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny /Dz. U. 2020, poz. 1348 z późn. zm./

7. Tryb odwoławczy
Odmowa wydania karty następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji o odmowie wydania karty przysługuje odwołanie za pośrednictwem organu który decyzję wydał, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

8. Inne
Oferta partnerów wspierających Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny dostępna jest na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl.

 

Załączniki:

Wniosek KDR

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej

wzór oświadczenia o planowanym terminie ukończenia nauki

oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinnej pieczy zastępczej

ZKDR-04 – załącznik dot. osob uprawnionych do wyświetlania karty elektronicznej

 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Jak zostać partnerem Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny

Firmy i instytucje, które chcą dołączyć do programu Karta Dużej Rodziny mogą zrobić to online. Wystarczy, że wypełnią i wyślą e-deklarację. Czytaj więcej

Oferta współpracy z Piaseczyńską Kartą Dużej Rodziny

Serdecznie zapraszamy sklepy i punkty usługowe do włączenia się do programu piaseczyńskiej Karty Dużej Rodziny. Czytaj więcej

Jak uzyskać Kartę Dużej Rodziny?

Wnioski o wydanie nowej karty przyjmowane są na bieżąco. Druki dostępne są w Referacie Innowacji Miejskich przy ul. Puławskiej 5 lub w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5. Karta zachowuje swoją ważność przez 12 miesięcy począwszy od 1 października danego roku. Przedłużenie jej ważności należy przeprowadzić w terminie od 1 sierpnia do 30 września danego roku.

Piaseczyńska Karta Dużej Rodziny wydawana jest osobom fizycznym, których miejscem zamieszkania jest gmina Piaseczno, rozliczającym podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie (bez względu na to, czy osiągają dochód), mającym na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia (w przypadku dziecka kontynuującego naukę do ukończenia 25 roku życia).

Składając wniosek o przyznanie Karty, wnioskujący przedstawia w szczególności:

 • w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o którym mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
 • W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL składając wniosek o przyznanie PKDR, przedstawia się także do wglądu:
 • w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
 • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;

Cudzoziemcy, poza dokumentami wymaganymi od obywateli polskich, przy składaniu wniosku o przyznanie KDR są zobowiązani okazać dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium RP.

Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie duplikatu Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku oraz odebrania kart lub duplikatów w imieniu członków rodziny wskazanych we wniosku.

Karta wydawana jest bezpłatnie. Opłata za duplikat wynosi 10 zł.

Podstawa prawna
Uchwała Nr 1450/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie gminy Piaseczno oraz wsparcia działań dla kreowania ich pozytywnego wizerunku

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki

Wzór oświadczenia o władzy rodzicielskiej

Wzór oświadczenia o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinnej pieczy zastępczej