,

INFORMACJA NA TEMAT APLIKACJI MOBYWATEL

W związku ze zmianą ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny informujemy, iż aplikacja mKDR została zamknięta. Od 9 czerwca 2021r. Kartę Dużej Rodziny można wyświetlać w bezpłatnej aplikacji mObywatel. Aplikację można pobrać z Google Play lub App Store. Wizualizacja Karty jest dostępna dla osób, którym przyznano prawo do KDR i posiadających ważny polski dowód osobisty (w przypadku osoby dorosłej) lub posiadających mLegitymację szkolną (w przypadku dziecka). Członkowie rodzin wielodzietnych niezmiennie mogą korzystać z tradycyjnych (plastikowych) Kart Dużej Rodziny. Rodzice oraz małżonkowie rodziców mogą wyświetlać w aplikacji również Karty pozostałych członków rodziny w zakładce „Moi bliscy”.

Aplikacja pozwala na przekierowanie użytkowników na portal Emp@tia, gdzie znajduje się mapa partnerów KDR wraz z ich lokalizacjami i opisem zniżek. Szczegółowe informacje na temat KDR w aplikacji mObywatel znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina/aplikacja-mkdr.

,

Karta Dużej Rodziny bardziej dostępna

Od nowego roku o przyznanie karty mogą ubiegać się również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mają lub kiedykolwiek mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Czytaj więcej

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Czym jest Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. To system zniżek dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Karta ułatwia rodzinom 3+ dostęp do kultury, aktywnego spędzania czasu oraz obniża koszty codziennego życia. Czytaj więcej

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Jak uzyskać Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny

Wnioski są przyjmowane na bieżąco. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lat (lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki).

 • Skieruj swe kroki do Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie – Referat Innowacji Miejskich ul. Puławska 5
 • złóż wniosek papierowy wraz z odpowiednimi oświadczeniami (załączniki poniżej) lub wyślij wniosek elektroniczny poprzez portal www.empatia.mpips.gov.pl
 • po miesiącu odbierz Kartę
 • ciesz się wraz ze wszystkimi członkami rodziny z korzyści płynących z Karty

Karta przyznawana jest bezpłatnie, bez względu na dochód. Można wnioskować o wersję tradycyjną w formie karty plastikowej oraz wersję elektroniczną wyświetlaną na telefonie komórkowym.

1. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy
Referat Innowacji Miejskich
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Puławska 5
05-500 Piaseczno
tel. 22 726 80 43, e-mail: karta@piaseczno.eu

Godziny pracy:
poniedziałek – piątek 8:00–16:00

2. Osoby uprawnione
Do korzystania z programu uprawnieni są członkowie rodzin wielodzietnych, mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia (w przypadku dziecka kontynuującego naukę do ukończenia 25 roku życia) lub bez ograniczeń wiekowych w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Od 1 stycznia 2019 r. o przyznanie karty mogą ubiegać się również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

3. Wymagane dokumenty
Składając wniosek o przyznanie Karty, wnioskujący przedstawia w szczególności:

 1. w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic ma lub miał na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 2. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 3. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 4. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o którym mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL składając wniosek o przyznanie KDR, przedstawia się także oryginały lub odpisy następujących dokumentów:

 1. w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
 2. w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
 3. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 4. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;
 5. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość.

Cudzoziemcy, poza dokumentami wymaganymi od obywateli polskich, przy składaniu wniosku o przyznanie KDR są zobowiązani okazać dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium RP.

Zmiana danych zawartych w Karcie oraz zmiana miejsca zamieszkania, skutkująca zmianą gminy, wymaga przyznania nowej karty.

Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie duplikatu Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku odpowiednio o przyznanie Karty lub wydanie duplikatu Karty oraz odebrania Karty lub duplikatu Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

4. Opłaty
Karta wydawana jest bezpłatnie.
Wydanie Karty podlega opłacie w wysokości 10,00 zł, w przypadku gdy:
a. członkowi rodziny wielodzietnej udostępniona została karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej.
b. za duplikatu Karty

5. Termin załatwienia sprawy

Gmina rozpatruje wniosek niezwłocznie. Po rozpatrzeniu wniosku Gmina zamawia wydruk Karty Dużej Rodziny, a następnie czeka na dostarczenie gotowej Karty. Podmiot, który drukuje Karty Dużej Rodziny (Mennica Państwowa), realizuje zamówienie w ciągu 30–60 dni.

6. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny /Dz. U. 2020, poz. 1348 z późn. zm./

7. Tryb odwoławczy
Odmowa wydania karty następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji o odmowie wydania karty przysługuje odwołanie za pośrednictwem organu który decyzję wydał, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

8. Inne
Oferta partnerów wspierających Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny dostępna jest na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl.

 

Załączniki:

Wniosek KDR

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej

wzór oświadczenia o planowanym terminie ukończenia nauki

oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinnej pieczy zastępczej

ZKDR-04 – załącznik dot. osob uprawnionych do wyświetlania karty elektronicznej

 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Jak zostać partnerem Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny

Firmy i instytucje, które chcą dołączyć do programu Karta Dużej Rodziny mogą zrobić to online. Wystarczy, że wypełnią i wyślą e-deklarację. Czytaj więcej